Dostęp do informacji niejawnych

Dostęp do informacji niejawnych

Dostęp do informacji niejawnych

Klauzule tajności

Rozróżniamy 4 klauzule tajności:

  • zastrzeżone,
  • poufne,
  • tajne
  • ściśle tajne.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po:

  • uzyskanie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej,
  • odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • spełnieniu zasady „need to know” (osoba wskazana w dekretacji).

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne”

Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej może nastąpić po:

  • uzyskaniu stosownego poświadczenia bezpieczeństwa,
  • odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • spełnieniu zasady „need to know” (osoba wskazana w dekretacji).

Terminy ważności dokumentów

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych ważne jest 5 lat.

Upoważnienie do „zastrzeżone”

Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może być wydane na czas zatrudnienia i ważne jest tylko w jednostce organizacyjnej, w której zostało wydane.

Poświadczenie bezpieczeństwa

Poświadczenie bezpieczeństwa ważne jest 10 lat dla klauzuli „poufne”, 7 lat dla klauzuli „tajne” i 5 lat dla klauzuli „ściśle tajne”. Obowiązuje kaskada ważności klauzul tajności. Na przykład jeżeli ktoś ma poświadczenie bezpieczeństwa osobowego ważne do klauzuli „tajne”, to po 7 latach skończy się ważność klauzuli „tajne”, poświadczenie będzie jeszcze ważne przez 3 lata do samej klauzuli „poufne”.