Jakie są zadania osób funkcyjnych

Poniżej przedstawiono zadania osób funkcyjnych Kierownika Jednostki Organizacyjnej, Pełnomocnika Ochrony, Administratora Systemu, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Przedstawione zadania dotyczą tylko zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ (KJO)

 • odpowiada za ochronę informacji niejawnych (art.14.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • kierownikowi podlega bezpośrednio pełnomocnik ochrony (art.14.2 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • udziela akredytacji systemowi, w który mają być przetwarzane informacje niejawne o klauzuli zastrzeżone (art.48.9 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • odpowiada za opracowanie i przekazanie dokumentacji bezpieczeństwa do ABW w przypadku klauzuli poufne i wyżej (art.49.5 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • akceptuje wyniki szacowania ryzyka oraz odpowiada za właściwą organizację bezpieczeństwa teleinformatycznego (art.49.7 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • wyznacza administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (art.52.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • zapewnia przeszkolenie użytkowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • zapewnia użytkownikom zapoznanie z procedurami bezpiecznej eksploatacji (par.7 rozporządzenia w sprawie pods.wym. bezp. teleinformatycznego)
 • odpowiada za zapewnienie ciągłości procesu zarządzania ryzykiem (par.19.4 rozporządzenia w sprawie pods.wym. bezp. teleinformatycznego)
 • dokonuje formalnego zaakceptowania ryzyka szczątkowego wraz z jego ewentualnymi konsekwencjami (par.22 rozporządzenia w sprawie pods.wym. bezp. teleinformatycznego)

PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (POIN)

 • odpowiada za zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych (art.14.2 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • zapewnia ochronę informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, zarządza ryzykiem, prowadzi szkolenia (art.15.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • pełnomocnikowi podlega pion ochrony (art.15.2 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 • wyjaśnia incydent i zawiadamia ABW w przypadku naruszenia przepisów informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższych (art.17.2 ustawy o ochronie informacji niejawnych)

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO (IBTI)

 • odpowiada za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sytemu z SWB oraz za kontrolę przestrzegania PBE (art.52.1.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych). Do jego zadań należy m.in.:
  • kontrola poprawności formy stosowanych haseł, częstotliwości zmian haseł
  • szkolenie użytkowników
  • monitorowanie zmian (w mechanizmach bezpieczeństwa)
  • reagowanie na sygnały o incydentach, wyjaśnianie ich, dokumentowanie, raportowanie do POIN
  • przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka (z AS)
  • tworzenie planów awaryjnych
  • uczestnictwo w pracach nad dokumentacją bezpieczeństwa
  • prowadzenie dziennika IBTI
  • nadzór nad PBE
  • współpraca z AS
  • przegląd dzienników zdarzeń bezpieczeństwa w systemie TI (logowanie, zmiana uprawnień itp.)
  • sprawdzanie integralności urządzeń (plomby)
  • testowanie mechanizmów bezpieczeństwa (alarmy, eskd)
  • przegląd dziennika zdarzeń z CCTV, ESKD, SA
 • bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem (par.14 rozporządzenia w sprawie pods.wym. bezp. teleinformatycznego)
  • weryfikuje działania administratora, w tym zarządzanie konfiguracją i przydzielanie uprawnień użytkownikom
  • weryfikuje znajomość i przestrzeganie przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz procedur, w tym wykorzystywania urządzeń i narzędzi
  • weryfikuje stan zabezpieczeń, w tym analizuje rejestry zdarzeń w systemie

ADMINISTRATOR SYSTEMU (AS)

 • odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu TI (art. 52.1.2 ustawy o ochronie informacji niejawnych), m.in. odpowiada za:
  • przydzielanie i odbieranie kont, blokowanie kont
  • przegląd kont użytkowników i ich uprawnień
  • deponowanie kopii haseł
  • szkolenie użytkowników
  • konfigurowanie urządzeń i oprogramowania, a przede wszystkim mechanizmów kontroli
  • monitorowanie zmian
  • przeglądanie dzienników systemowych (nie dotyczy dzienników bezpieczeństwa)
  • reagowanie na sygnały o incydentach i usuwanie ich skutków
  • prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa
  • uczestnictwo w pracach nad dokumentacją bezpieczeństwa
  • informowanie IBTI, POIN o stanie systemu TI
  • prowadzenie dziennika AS
  • aktualizacja antywirusa, wgrywanie poprawek systemu
  • współpraca z IBTI
  • pomoc użytkownikom
  • wypełnianie zadań określonych w PBE
 • bierze udział w tworzeniu dokumentacji bezpieczeństwa oraz w procesie zarządzania ryzykiem (par.13 rozporządzenia w sprawie pods.wym. bezp. teleinformatycznego)
  • realizuje szkolenia użytkowników
  • utrzymuje zgodność systemu z dokumentacją
  • wdraża zabezpieczenia