Ochrona fizyczna

Do czego służy wyznaczenie poziomu zagrożeń

Co to jest poziom zagrożeń

Wszystkie jednostki organizacyjne w celu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego muszą określić „poziom zagrożeń” związany z utratą poufności,  integralności lub dostępności informacji niejawnych. Kwestię tę reguluje rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie jednostki muszą wyznaczyć poziom zagrożeń, ale nie wszystkie muszą stosować dobór środków bezpieczeństwa na podstawie rozporządzenia. Niektóre jednostki organizacyjne uprawnione są do wydawania własnych przepisów w tym zakresie, np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Kiedy wyznacza się poziom zagrożeń

Poziom zagrożeń określa się dla pomieszczenia lub obszaru, w którym są przetwarzane informacje niejawne. Poziom zagrożeń może być niski, średni lub wysoki. W procesie uwzględnia się zagrożenia naturalne, które wynikają z działania sił przyrody lub awarii urządzeń, a także zagrożenia wynikające z działań człowieka.
Wyliczając poziom zagrożeń należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych. Rozporządzenie uwzględnia 7 czynników: klauzula tajności, liczba materiałów, postać informacji, liczba osób, lokalizacja, dostęp osób do budynku, inne czynniki. Każdy czynnik należy ocenić w skali: bardzo istotny 8 pkt, istotny 4 pkt, mało istotny 1 pkt. Suma punktów pozwoli nam wskazać poziom zagrożeń.
Wyliczony poziom zagrożeń stanowi punkt wyjścia do wyboru środków bezpieczeństwa fizycznego. Wybór zabezpieczeń dokonywany jest również na podstawie metodyki opisanej w rozporządzeniu.

 

W celu wyliczenia poziomu zagrożeń oraz wyboru odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego można zastosować program komputerowy. Producentem programu, który wykonuje proces analizy zagrożeń jest firma f-tec, szczegóły na stronie producenta programu F-tec.pl